Podsumowanie zebrania wiejskiego w Haczowie

W niedzielę, 8 lutego 2015, roku o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie odbyło się Zebranie Wiejskie podsumowjące działaloność obecnego Sołtysa, Rady Sołeckiej oraz Wójta Gminy Haczów. 

W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz tj. Wójt Gminy Stanisław Jakiel, Starosta Powiatu Brzozowskiego Zygmunt Błaż, Sołtys Wsi Haczów Ryszard Błaż, Przewodniczący Spółki Wodnej Józef Krawczyk oraz Przewodniczący Społecznego Komitetu Ubezpieczenia Zwierząt Edward Wojtoń.

Zebranie rozpoczął obecny Sołtys Wsi Haczów, który podsumował swoją działalność, przedstawił on także dokonania Rady Sołeckiej podczas ostatniej kadencji. W  okresie tym przeprowadzono m.in. termmodernizację szkół, remont remizy strażackiej wraz z zapleczem kuchennym, odrestaurowanie pomnika Poległych Haczowian, obchody 650-lecia Haczowa.

Następnie głos zabrał  Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel, który przedstawił sprawozdanie z funkcjonowania samorządu za 2014 rok.,w krótym zobrazował m.in poziom edukacji haczowskich szkół na tle powiatu, zmianę Statutu Sołectw oraz nowe zasady wyboru Sołtysa i Członków Rad Sołeckich. Wójt przedstawił obecnym mieszkańcom Haczowa zakres zrealizowanych oraz planowanych inwestycji, do których za najważniejsze zaliczane są: remont Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie, przebudowa oczyszczalni ścieków, budowa wodociągu.

Końcowym elementem spotkania wiejskiego był panel dyskusyjny, w któym uczestniczyli wszyscy zebrani, w czasie którego podjęto następujące wątki:

– transport naczyń Koła Gospodyń Wiejskich z parteru do zaplecza kuchennego

– budowa chodników oraz oświetlenia

– problem rowów melioracyjnych

– remontu i utwardzenia nawierzchni dróg gminnych oraz wewnętrznych

– dowozu dzieci do szkół

– odpadach komunalnych, pozostających po różnorakich zabawach organizowanych przy GOKiW w Haczowie

 

W zebraniu wzięło udział około 80 osób.

Zebranie wiejskie zakończył Sołtys, który podziękował  wszystkim zebranym za przybycie.

{gallery}wiejskie2015{/gallery}

Dodaj komentarz