Informacja dla mieszkańców – Założono komitet protestacyjny

Szanowni mieszkańcy Haczowa !

W dniu 01.07.2015r został utworzony Komitet Protestacyjny przeciwko budowie gazociągu DN 1000 relacji Strachocina – Pogórska Wola .

Plan przebiegu gazociągu jest dostępny na portalu haczow24.pl oraz na stronie Urzędu Gminy Haczów,

Protest ma na celu doprowadzenie do zmiany trasy przebiegu gazociągu, który w pierwotnej wersji miał przebiegać poza terenami zabudowanymi ( za rzeką Morwawą).

W dniu 02.07.2015r. zostanie rozpoczęte zbieranie podpisów pod protestem. Prosimy mieszkańców o wspieranie podjętej inicjatywy.

W najbliższym czasie podana zostanie lista nazwisk osób zaangażowanych w zbieranie podpisów

Radny Gminy Haczów
Robert Szmyd

 

{gallery width=300 height=300}gazociog2015{/gallery}

Ogólne informacje nt. gazociągu Strachocina – Pogórska Wola

Budowa gazociągu Strachocina – Pogórska Wola o długości ok. 98 km i średnicy 1000 mm wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi jest inwestycją towarzyszącą w zakresie terminalu gazu skroplonego w Świnoujściu. Jest ona częścią inwestycji o zasięgu krajowym realizowaną przez firmę GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie.

Postępowania administracyjne zmierzające do wydania stosownych pozwoleń nie będą prowadzone przez wójtów, burmistrzów gmin, prowadzić je będzie wojewoda.

Ze względu na priorytetowe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski i wagę projektu, gazociąg został wpisany do katalogu inwestycji towarzyszących inwestycjom w zakresie terminalu na podstawie „specustawy” – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz.906).

Komisja Europejska w październiku 2013 roku przyznała inwestycji status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”). Gazociąg stanowił będzie odcinek magistrali 700 mm Hermanowice-Pogórska Wola lokalizowanej po nowej trasie. Trasa gazociągu przebiegać będzie przez gminy: Sanok, Zarszyn, Haczów, Krosno, Korczyna, Krościenko Wyżne, Wojaszówka, Frysztak, Kołaczyce, Brzostek, Pilzno, Skrzyszów. Budowa tego gazociągu pozwoli na przesył gazu z importu z Hermanowic do Pogórskiej Woli oraz dalej w kierunku Śląska, jak również z Podziemnego Magazynu Gazu Strachocina do systemu przesyłowego bezpośrednio w kierunku zachodnim.

Zakończenie budowy gazociągu planowane jest na 2019 r.

Sprawy techniczne

Gazociągi wysokiego ciśnienia będą ułożone w wykopie na głębokości minimum 1,2 m licząc od górnej płaszczyzny rury do poziomu gruntu.

Przeszkody uniemożliwiające ułożenie gazociągu w wykopie (np. rzeki, drogi, linie kolejowe) będą pokonane z wykorzystaniem metod bezwykopowych (np. przecisków, przewiertów sterowanych).

 

W świetle obowiązujących przepisów w strefach kontrolowanych gazociągów nie należy sadzić drzew i krzewów, wznosić budynków, urządzać stałych składów i magazynów oraz nie może być podejmowana żadna działalność mogąca zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji. Szerokość strefy ograniczenia prawa własności zwanej także strefą kontrolowaną jest ustalana dla każdego nowo powstającego gazociągu. Według aktualnie obowiązujących przepisów (od 2001 r.) wynosi maksymalnie 12 m – po 6 m na obie strony od osi gazociągu (dla gazociągów wysokiego ciśnienia o średnicy nominalnej rury powyżej 500 mm).

Spółka GAZ-SYSTEM S.A., jako Inwestor ogranicza jednak bezwzględny zakaz sadzenia drzew do wyznaczonej dodatkowo strefy eksploatacyjnej o szerokości 4 m. Mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa gazowego właściciele poszczególnych gruntów powinni powstrzymać się od dokonywania nasadzeń drzew i krzewów w odległości 2 metrów od osi gazociągu. Odległości te obowiązują zarówno po prawej jak również po lewej stronie.
Odszkodowania

Wykonawcy robót budowlanych poszczególnych gazociągów mają obowiązek przywrócenia każdej nieruchomości do stanu pierwotnego, tzn. uporządkowania terenu. Po zakończeniu robót na danym terenie zostanie spisany protokół końcowy Wykonawcy robót dla Inwestora spółki GAZ-SYSTEM S.A. Protokół będzie określał rodzaj powstałych szkód dla konkretnej działki, następnie zostanie przekazany właściwemu Wojewodzie, celem wszczęcia i prowadzenia przez ten organ postępowania administracyjnego ustalającego odszkodowanie.
Zwrot nieruchomości będzie następował sukcesywnie, w miarę postępu robót na poszczególnych odcinkach budowanych gazociągów.

Właściciele nieruchomości, przez które przebiega trasa gazociągu otrzymają odszkodowania z tytułu wbudowanego gazociągu na ich gruntach i mogą to być dwa rodzaje odszkodowań prawnych:

1) z tytułu ograniczenia dotychczasowego korzystania z nieruchomości,

2) za wywłaszczenie oraz w związku z wywłaszczaniem,

oraz w przypadku odszkodowań fizycznych (za straty w uprawach itp.) zgodnie ze „specustawą” na podstawie której realizowana jest większość strategicznych inwestycji GAZ-SYSTEM S.A., organem właściwym do wypłaty odszkodowań jest wojewoda, który postępowanie odszkodowawcze wszczyna z urzędu.

Decyzje o przyznaniu i wysokości odszkodowania za ograniczenie prawa własności w związku z ustanowieniem strefy kontrolowanej gazociągu, zajęcie nieruchomości na okres budowy oraz za szkody rolnicze i inne powstałe w trakcie budowy gazociągu określi właściwy wojewoda decyzją administracyjną na podstawie operatów szacunkowych sporządzonych przez uprawnionych rzeczoznawców majątkowych.

Szczegółowe informacje na temat w/w inwestycji dostępne są na stronach internetowych GAZ –SYSTEM S.A. :

http://www.gaz-system.pl

http://www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/krajowy-system-przesylowy/strachocina-pogorska-wola/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

* Checkbox GDPR is required

*

Wyrażam zgodę